FORDELINGSNØKKEL

Tromsøstudentenes Idrettslag
11 juni. 2020


Sist revidert ved Årsmøtet 27. mai 2020

Fordelingsnøkkel TSI

Fordelingsnøkkelen er retningslinjer for fordeling av TSIs midler til undergruppene i fleridrettslaget. Fordelingsnøkkelen skal sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av midlene. Det er Hovedstyrets oppgave å tilse at fordelingen er i samsvar med idrettslagets overordnede økonomi.


Beregning av tildelingen skal skje i forhold til de faktiske utgifter i undergruppene. Ved behandling av søknad om ordinære midler skal TSI Hovedstyret arbeide for å unngå overbudsjettering, og vil benytte siste års regnskap i behandlingen.


Det er undergruppenes ansvar at budsjett og søknad om midler fremstår som realistiske og tydelige. Det forventes at det inkluderes relevant informasjon i budsjettet, slik at TSI Hovedstyret har dette tilgjengelig ved behandling av søknaden. Undergruppene er ansvarlige for at de som benytter seg av deres tilbud er registrerte medlemmer, som har betalt sine forpliktelser til TSI og Kraft sportssenter. 


Utbetaling skjer i to perioder; i etterkant av behandling ved årets start, samt etter godkjenning av halvårsregnskap. Husk også § 8 i TSIs vedtekter angående begrensninger for investeringer av undergruppene.

 

  1. Forutsetninger for tildeling av midler

1.1 Informasjon om medlemmer

Undergruppene skal kontrollere at det foreligger korrekt informasjon om deres medlemmer med navn, adresse, kjønn, fødselsdato og studentstatus i medlemsregisteret ved innlevering av årsregnskapet per 31.12. Undergruppene skal også ha forsikret seg om at samtlige som benyttet seg av deres tilbud er registrerte medlemmer som har betalt sine betalingsforpliktelser til TSI og Kraft sportssenter etter § 3 i vedtektene. Medlemmene skal være registrert i TSIs digitale medlemsregister. Dette kravet må overholdes for at TSI skal kunne innrapportere nøyaktige medlemstall hvert år, i samsvar med NIFs lover.

 

1.2 Regnskap

Undergruppene skal ha levert regnskap for foregående periode med årspapirene, jf. §  14 i vedtektene. Årsregnskapet skal gjelde 01.01. – 31.12 gjeldende år. Frist for levering er en måned før TSI årsmøtet. Det skal også leveres inn en halvårsrapport for perioden 01.01. – 30.06. Frist for innlevering av halvårsrapport er 01.08 inneværende år. Ved mangel på innlevering av halvårsrapport vil høsttildelingen av ordinære midler utsettes til halvårsrapporten er levert.   

1.3 Budsjett

Undergruppene skal ha levert budsjett for neste år. Ved innlevering av budsjett gjelder 01.01. – 31.12 neste år. Budsjett leveres sammen med årspapirene, innen 1. mars, jf. TSIs vedtekter § 15.

 

1.3.1 Inntekt

Undergruppene er selv ansvarlig for å dekke resterende beløp av sine kostnader som ikke dekkes av TSI. Disse kostnadene kan dekkes gjennom dugnadsarbeid, medlemskontingent, sponsoravtaler eller lignende og skal være med i budsjettet.

Undergruppene kan ikke budsjettere inntekt for utleie av utstyr som er kjøpt av TSI jf. § 12 i TSIs vedtekter.

 

1.4 Krav til søknaden om ordinære midler

Undergruppen skal for hver utgiftspost i søknaden om ordinære midler henvise til hvilket punkt i fordelingsnøkkelen som anvendes.

 

  2. Prosentvis tildeling av ordinære midler basert på kostnadssum

 

2.1.1 Reisekostnader

Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50% av kostnader ved reise i forbindelse med undergruppens aktivitet. Ved vurderingen skal Hovedstyret vektlegge at undergruppen anvender billigste og mest hensiktsmessige reisemåte. Hovedstyret skal også ta hensyn til sikkerheten knyttet til transportmiddelet.


I reisebudsjettet skal det stå hvor og hvordan undergruppen planlegger å reise, hvor mange utøvere/deltakere de har budsjettert med, og hvilke utgifter de har knyttet til den planlagte reisen, så langt dette er mulig. De undergruppene som har medlemmer som anvender private biler som transportmiddel, kan budsjettere utgifter knyttet til dette ved reiser. Hovedstyret vil ved vurderingen følge statens satser for kjøregodtgjørelse ekskl. passasjertillegg ved bruk av private biler. 


Hvert undergruppestyre kan sette satsen for kilometergodtgjørelse selv, men ikke overstige skattefri sats satt av Skatteetaten. Kjøregodtgjørelse skal dekke drivstoff og risiko for skader. Det skal til enhver tid være offentlig tilgjengelig mal/skjema for utfylling av kjøregodtgjørelse. 

 

2.1.2 Støtte til losjikostnad

Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50% av kostnader for losji i forbindelse med undergruppens aktivitet, gitt at undergruppen har fem overnattingsturer eller flere i løpet av kalenderåret, med over fem medlemmer pr tur. Ved vurderingen skal Hovedstyret vektlegge at undergruppen anvender billigste og mest hensiktsmessige reisemåte.


I årsrapport-budsjettet skal det stå en oversikt over planlagte turer og antatt kostnad for losji. Om det skulle vise seg at minimum fem turer ikke blir gjennomført i løpet av kalenderåret, kan TSI HS kreve tilbakebetaling av de tildelte midlene for losji.

 

 

2.2 Støtte til vedlikehold/supplering av utstyr

Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50 % av kostnader til utstyr som kjøpes inn til undergruppen som helhet.


Ved vurderingen av eventuell tildeling skal TSI Hovedstyret vektlegge om undergruppen tidligere har fått midler til kjøp av lignende utstyr.


Innkjøp av personlig utstyr støttes ikke. Forbruksmateriell (klister, skismurning, personlige drakter, osv.) støttes ikke av TSI Hovedstyret, men kan dekkes av undergruppens egne inntekter, og bør være med i budsjettet.

 

2.3 Dommeravgifter seriespill/krets/stevner

Undergruppene kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 % av kostnader knyttet til dommeravgifter, også i forbindelse med stevne- og konkurransedeltakelse. Dette gjelder for både lagidrett og individuell idrett.

 

2.4 Forsikringer

Undergruppene kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 % for kostnader knyttet til forsikringer som dekker undergruppes kollektive utstyr.


Individuelle og kollektive laglisenser, samt forsikringer til forbund/krets dekkes ikke.

 

2.5 Kontingent seriespill/krets/stevner

Det kan søkes om støtte på inntil 75 % for utgifter knyttet til kontingenter for deltakelse i seriespill, arrangementer i krets, stevner og øvrige arrangementer. Dette gjelder både for lagidrett og ved individuelle konkurranser.


Overgangsgebyrer til forbund/krets dekkes ikke.

 

  3. Tildeling av ordinære midler basert på antall medlemmer/deltakere

3.1 Sosiale kostnader

Undergruppene kan søke om inntil kr 200 per medlem per år til sosiale formål, og bli tildelt maksimalt kr 12 000. TSI Hovedstyret vurderer ut fra antall betalende medlemmer som er registrert i medlemsregisteret på søknadstidspunktet.

 

3.2 Styremøter

Undergruppene kan søke om inntil kr 500 per styremedlem per år til styreaktiviteter, og bli tildelt maksimalt kr 4500.

 

3.3 Reisekostnader i forbindelse med nasjonale arrangement i regi av Norges studentidrettsforbund

Lag/utøvere fra TSI som deltar i nasjonale mesterskap i regi av Norges studentidrettsforbund (SM, SL og lignende), kan søke om støtte på inntil kr 750 per TSI-medlem som deltar. Det kan også søkes om slik støtte for én lagleder per reisende lag/utøvergruppe ved individuell idrett, forutsatt at lagleder har betalt TSI-avgiften. Utbetaling av midler i forbindelse med nasjonale mesterskap skjer ved innsending av påmeldings- og reisekvitteringer til TSI Hovedstyret innen 30 dager etter arrangementets slutt.

 

3.4 Reisekostnader i forbindelse med internasjonale mesterskap gjennom arrangementer i regi av Norges studentidrettsforbund

Lag/utøvere fra TSI som kvalifiserer seg til internasjonale mesterskap gjennom arrangementer i regi av Norges studentidrettsforbund (Student-EM osv.), kan søke om inntil kr 2000 per TSI-medlem som deltar. Det kan også søkes om slik støtte for én lagleder per reisende lag/utøvergruppe ved individuell idrett, forutsatt at lagleder har betalt TSI-avgiften. Ved vurdering av tildeling av slik støtte skal de totale reisekostnadene per person vektlegges. Utbetaling av slike midler skjer ved innsending av påmeldings- og reisekvittering(er) til TSI Hovedstyret innen 30 dager etter arrangementets slutt.

 

  4. Tildeling Av ordinære midler som dekkes helt av TSI

4.1 Ekstern leie

Det kan søkes om inntil 100% støtte til leie av eksterne treningsfasiliteter for undergrupper som ikke kan drive sin aktivitet på Kraft Sportssenter eller UiT. Hovedstyret fastsetter hvor stor andel som dekkes hvert år. Søknad om støtte til leie av slike treningsfasiliteter leveres sammen med søknad om ordinære midler. Kontrakter skal forelegges TSI Hovedstyret før utbetaling skjer.

 

  5. Tildeling av ekstraordinære midler

5.1 Ekstraordinære Midler

Det kan søkes om ekstraordinære midler til å dekke kostnader som oppstår i løpet av regnskapsåret. Det stilles krav om at kostnaden ikke allerede er dekket ved ordinær tildeling av midler i samme regnskapsår.


Levert av IdrettenOnline