FORDELINGSNØKKEL

Tromsøstudentenes Idrettslag
24. april 2021


Sist revidert ved Årsmøtet 25. mars 2021

Fordelingsnøkkel TSI


Fordelingsnøkkelen er retningslinjer for fordeling av TSIs midler til undergruppene i fleridrettslaget. Fordelingsnøkkelen skal sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av midlene. Det er Hovedstyrets oppgave å tilse at fordelingen er i samsvar med idrettslagets overordnede økonomi.


Beregning av tildelingen skal skje i forhold til de faktiske utgifter i undergruppene. Ved behandling av søknad om ordinære midler skal TSI Hovedstyret arbeide for å unngå overbudsjettering, og vil benytte siste års regnskap i behandlingen.


Det er undergruppenes ansvar at budsjett og søknad om midler fremstår som realistiske og tydelige. Det forventes at det inkluderes relevant informasjon i budsjettet, slik at TSI Hovedstyret har dette tilgjengelig ved behandling av søknaden.

Undergruppene er ansvarlige for at de som benytter seg av deres tilbud er registrerte medlemmer, som har betalt sine forpliktelser til TSI og Kraft Sportssenter.


Husk også § 16 i TSIs vedtekter angående begrensninger for investeringer av undergruppene. Hovedstyret kan tildele mer midler enn det fordelingsnøkkelen tilsier dersom denoverordnede økonomiske situasjonen til idrettslaget tillater det.Tildelte midler kan kun brukes til det de er søkt om. Tildelte midler må brukes i sammeregnskapsperiode som de er tildelt, med mindre noe annet er spesifisert.


1. Forutsetninger for tildeling av midler

1.1 Informasjon om medlemmer

Undergruppene skal kontrollere at det foreligger korrekt informasjon om deres medlemmer med navn, adresse, kjønn, fødselsdato og studentstatus i medlemsregisteret ved innlevering av årsregnskapet per 31.12. Undergruppene skal også ha forsikret seg om at samtlige som benyttet seg av deres tilbud er registrerte medlemmer som har betalt sine betalingsforpliktelser til TSI og Kraft sportssenter etter § 2i vedtektene. Medlemmene skal være registrert i TSIs digitale medlemsregister. Dette kravet må overholdes for at TSI skal kunne innrapportere nøyaktige medlemstall hvert år, i samsvar med NIFs lover.


1.2 Budsjett

Undergruppene skal ha levert budsjett for neste år. Ved innlevering av budsjett gjelder 01.01. – 31.12 neste år. Budsjett leveres sammen med årspapirene, innen 1. mars, jf. TSIs vedtekter § 15.

1.2.1 Inntekt

Undergruppene er selv ansvarlig for å dekke resterende beløp av sine kostnader som ikke dekkes av TSI. Disse kostnadene kan dekkes gjennom dugnadsarbeid, medlemskontingent, sponsoravtaler eller lignende og skal være med i budsjettet.

Undergruppene kan ikke budsjettere inntekt for utleie av utstyr som er kjøpt av TSI jf. § 18 i TSIs vedtekter.


1.3 Krav til søknaden om ordinære midler

Undergruppen skal for hver utgiftspost i søknaden om ordinære midler henvise til hvilket punkt i fordelingsnøkkelen som anvendes.


2. Prosentvis tildeling av ordinære midler basert på kostnadssum

2.1.1 Reisekostnader

Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50% av kostnader ved reise i forbindelse med undergruppens aktivitet. Ved vurderingen skal Hovedstyret vektlegge at undergruppen anvender billigste og mest hensiktsmessige reisemåte.

Hovedstyret skal også ta hensyn til sikkerheten knyttet til transportmiddelet.


I reisebudsjettet skal det stå hvor og hvordan undergruppen planlegger å reise, hvor mange utøvere/deltakere de har budsjettert med, og hvilke utgifter de har knyttet til den planlagte reisen, så langt dette er mulig. De undergruppene som har medlemmer som anvender private biler som transportmiddel, kan budsjettere utgifter knyttet til dette ved reiser. Hovedstyret vil ved vurderingen følge statens satser for kjøregodtgjørelse ekskl. passasjertillegg ved bruk av private biler.


Hvert undergruppestyre kan sette satsen for kilometergodtgjørelse selv, men ikke overstige skattefri sats satt av Skatteetaten. Kjøregodtgjørelse skal dekke drivstoff og risiko for skader. Det skal til enhver tid være offentlig tilgjengelig mal/skjema for utfylling av kjøregodtgjørelse.


2.1.2 Støtte til kost- og losji

Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50% av kostnader for kost og losji i forbindelse med undergruppens aktivitet, gitt at undergruppen har fem overnattingsturer eller flere i løpet av kalenderåret, med over fem medlemmer per tur, eller hvis undergruppen har tur med 25 personer eller mer i løpet av et kalenderår. Støtte for kost kan ikke overskride 50 kr per dag. Ved vurderingen skal Hovedstyret vektlegge at undergruppen anvender billigste og mest hensiktsmessige reisemåte.

I årsrapport-budsjettet skal det stå en oversikt over planlagte turer og antatt kostnad for losji. Om det skulle vise seg at kravene for støtte av kost og losji ikke oppfylles i løpet av kalenderåret, kan TSI HS kreve tilbakebetaling av de tildelte midlene for losji.


2.2 Støtte til kjøp og vedlikehold av utstyr

Undergruppene kan søke om støtte på inntil 75% av kostnadene knyttet til kjøp og vedlikehold av utstyr. Ved søknad skal undergruppen oppgi hvordan utstyret skal brukes og prisen på utstyret. Det må også komme fram hvor lenge utstyret er ment å vare. I vurderingen skal Hovedstyret vektlegge undergruppens behov for utstyr og om prisen og kvaliteten på utstyret er fornuftig, sammenlignet med andre alternativer. Dersom undergruppen tidligere har gjort innkjøp av lignende utstyr må dette være redegjort for i søknaden.

Undergruppen må beholde dokumentasjon på kjøp av utstyr. Ved dyre innkjøp må Hovedstyret vurdere om den skal avskrives. Det må da lages en avskrivningsplan for gjenstanden ved kjøp.

Innkjøp av personlig utstyr og forbruksmateriell (klister, skismøring, personlige drakter osv.) støttes ikke av Hovedstyret.


2.3 Dommeravgifter seriespill/krets/stevner

Undergruppene kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 % av kostnader knyttet til dommeravgifter, også i forbindelse med stevne- og konkurransedeltakelse. Dette gjelder for både lagidrett og individuell idrett.


2.4 Forsikringer

Undergruppene kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 % for kostnader knyttet til forsikringer som dekker undergruppes kollektive utstyr.

Individuelle og kollektive laglisenser, samt forsikringer til forbund/krets dekkes ikke.


2.5 Kontingent Seriespill/Krets/Stevner

Det kan søkes om støtte på inntil 75 % for utgifter knyttet til kontingenter for deltakelse i seriespill, arrangementer i krets, stevner og øvrige arrangementer. Dette gjelder både for lagidrett og ved individuelle konkurranser.

Overgangsgebyrer til forbund/krets dekkes ikke.


2.6.1 Sikkerhetskurs

Det kan søkes om støtte på inntil 50% av kostnader for kursing hvis hensikt er å tilrettelegge for trygge trenings- og aktivitetsforhold. Dette kan være i form av livreddingskurs, sikkerhets- og sikringskurs eller andre kurs som skal sikre liv og helse under aktivitet.

Det skal komme fram av søknaden hvor mange som skal delta på kurs, kursets hensikt, samt eventuelle kostnader knyttet til kurset i form av reise og losji, eller annet.


2.6.2 Kursing og annen kompetanseheving

Det kan søkes om støtte på inntil 50% av kostnader for kursing hvis hensikt er å heve kompetansen i en undergruppe, i form av trenerkurs, kursing av særforbund eller annen kursing som faller utenfor undergruppens normale aktivitet.

Det skal komme fram av søknaden hvor mange som skal delta på kurs, kursets hensikt, samt eventuelle kostnader knyttet til kurset i form av reise og losji, eller annet.


3. Tildeling av ordinære midler basert på antall medlemmer/deltakere


3.1 Sosiale kostnader

Undergruppene kan søke om inntil kr 200 per medlem per år til sosiale formål, og bli tildelt maksimalt kr 20 000. TSI Hovedstyret vurderer ut fra antall betalende medlemmer som er registrert i medlemsregisteret på søknadstidspunktet.


3.2 Styremøter

Undergruppene kan søke om inntil kr 500 per planlagte styremøte per år til styreaktiviteter, og bli tildelt maksimalt kr 5000. Det skal i søknad om ordinære midler oppgis hyppighet for undergruppers planlagte styremøter.


3.3 Reisekostnader i forbindelse med nasjonale arrangement i regi av Norges studentidrettsforbund

Lag/utøvere fra TSI som deltar i nasjonale mesterskap i regi av Norges studentidrettsforbund (SM, SL og lignende), kan søke om støtte på inntil kr 750 per TSI-medlem som deltar. Det kan også søkes om slik støtte for én lagleder per reisende lag/utøvergruppe ved individuell idrett, forutsatt at lagleder har betalt TSI- avgiften. Utbetaling av midler i forbindelse med nasjonale mesterskap skjer ved innsending av påmeldings- og reisekvitteringer til TSI Hovedstyret innen 30 dager etter arrangementets slutt.


3.4 Reisekostnader i forbindelse med internasjonale mesterskap gjennom

arrangementer i regi av Norges studentidrettsforbund

Lag/utøvere fra TSI som kvalifiserer seg til internasjonale mesterskap gjennom arrangementer i regi av Norges studentidrettsforbund (Student-EM osv.), kan søke om inntil kr 2000 per TSI-medlem som deltar. Det kan også søkes om slik støtte for én lagleder per reisende lag/utøvergruppe ved individuell idrett, forutsatt at lagleder har betalt TSI-avgiften. Ved vurdering av tildeling av slik støtte skal de totale reisekostnadene per person vektlegges. Utbetaling av slike midler skjer ved  innsending av påmeldings- og reisekvittering(er) til TSI Hovedstyret innen 30 dager etter arrangementets slutt.


4. Tildeling av ordinære midler som dekkes helt av TSI

4.1 Ekstern Leie

Det kan søkes om inntil 100% støtte til leie av eksterne treningsfasiliteter for undergrupper som ikke kan drive sin aktivitet på Kraft Sportssenter eller UiT. Hovedstyret fastsetter hvor stor andel som dekkes hvert år. Søknad om støtte til leie av slike treningsfasiliteter leveres sammen med søknad om ordinære midler. Kontrakter skal forelegges TSI Hovedstyret før utbetaling skjer.


4.2 Lisenser til sikkerhetsutstyr

Lisenser for sikkerhetsutstyr som anses å være essensiell gruppens aktivitet kan støttes med opptil 100% av kostnaden. Søknad om støtte til denne typen lisenser på sikkerhetsutstyr leveres sammen med søknad ordinære midler.


4.3 Støtte til tjenestegebyrer

Undergrupper kan søke om inntil 100% støtte til å dekke tjenestegebyrer som trekkes ved bruk av betalingsløsninger som Vipps, iZettle eller lignende. Dette kan også gjelde fakturagebyrer og andre servicegebyrer. Det gjelder ikke renter og inkassogebyrer.


5. Tildeling av ekstraordinære midler

5.1 Ekstraordinære midler

Det kan søkes om ekstraordinære midler til å dekke kostnader som oppstår i løpet av regnskapsåret. Det stilles krav om at kostnaden ikke allerede er dekket ved ordinær tildeling av midler i samme regnskapsår.


Levert av IdrettenOnline