TSI VEDTEKTER


Tromsøstudentenes Idrettslag
Sist oppdatert: 24. april 2021.


Vedtatt av Årsmøtet 25. mars 2021

Vedtekter for Tromsøstudentenes idrettslag

I. Innledende

§1 Formål

TSI har som mål om å være Norges fremste sportslige, sosiale og allsidige studentidrettslag

og skal tilrettelegge for fysisk aktivitet, skape samhold og trivsel blant studentene i Tromsø.

Visjon

Alle studenter i Tromsø skal ha en aktiv og sosial studiehverdag.

Verdier

Motiverende

TSI er gøy! Vi skal motivere studenter til å ha en aktiv studiehverdag.

Inkluderende

TSI er for alle! Studentidrett hos oss skal være allsidig og omfavnende.

Sosiale

TSI bygger vennskap! Aktivitet og vennskap går hånd i hånd.

Utfordrende

TSI har mot til å tenke nytt! Vi er barrierebrytende og fremoverrettet.


Vedtektene skal legge til rette for en god, tillitsskapende og effektiv drift av

Tromsøstudentenes idrettslag. Den skal ivareta hensynet til idrettslaget som helhet,

undergruppene og det enkelte medlem. Vedtektene er underordnet TSI-lovene, og må leses i

sammenheng med dem.


§ 2 Medlemskap

For å delta på aktivitet må man ha betalt medlemskontingent til idrettslaget og eventuelle

treningsavgifter i undergruppen. Undergruppenes styre har ansvar for at medlemmene har

aktivt medlemskap ved deltakelse på aktiviteter. Mer informasjon om medlemskap finnes i §3

i Loven. Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet i henhold til §14 i Loven.

Treningsavgifter fastsettes av undergruppen.

Aktiviteter inkluderer alle former for tilbud gitt av undergruppene. Dette innebærer blant

annet trening, turnering, seriespill, turer, kurs og sosiale aktiviteter mm. ment for

medlemmer. Det gis anledning til at personer uten medlemskap skal kunne delta på aktivitet i

en begrenset periode, slik at de kan se om de trives med aktiviteten. Lengden fastsettes av

undergruppen, men kan ikke overskride åtte timer aktivitet for den enkelte person.


§ 3 Æresmedlemskap 

Personer som har gjort en særdeles stor eller langvarig innsats for TSI kan, av Årsmøtet,

innvilges æresmedlemskap i TSI. Forslag til æresmedlemmer må sendes inn til Hovedstyret

senest to uker før Årsmøtet. Æresmedlemmer er fritatt fra medlemskontingent. Hovedstyret

skal holde oversikt over klubbens æresmedlemmer.


§ 4 Drakter og klesplagg 

4.1 Lagdrakter

TSI sine lagdrakter skal være i sort farge, med hvit og oransje som sekundærfarger.

Oransjefargen skal være den samme som solen i TSI-logoen. På venstre bryst skal TSI-logoen

være godt synlig. Logoen til Studentidretten (Kraft Sportssenter) skal være plassert på motsatt

bryst eller annen synlig plassering. I tilfeller der undergruppen har egen logo kan denne

plasseres etter eget ønske, men denne skal ikke overskride størrelsen på TSI-logoen.

4.2 Styregensere og andre klesplagg

Undergruppene skal tilstrebe å følge bestemmelsene i § 4.1 ved innkjøp av gensere og andre

klesplagg. Det kan gjøres unntak for undergruppens logo sin størrelse og plassering dersom

man søker Hovedstyret.

Hovedstyret skal følge de samme bestemmelsene om drakter og klesplagg som

undergruppene. Hovedstyrets medlemmer oppfordres til å benytte seg av idrettslagets

klubbklær når de opptrer i regi av idrettslaget.


4.3 Leverandører av klær og utstyr

Undergruppene skal bestille drakter, klesplagg og utstyr fra utstyrsleverandør som idrettslaget

har avtale med. Undergruppen kan søke Hovedstyret om å fravike fra denne bestemmelsen

hvis utstyrsleverandøren ikke har relevant utstyr eller konkurransedyktig pris.


§ 5 Endringer av vedtekter og fordelingsnøkkel

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha

vært oppført på sakslisten, og det kreves to tredjedels flertall av avgitte stemmer. Dersom

Årsmøtet ønsker å gjøre unntak fra vedtektene, kan dette skje ved 2/3 flertall, gitt at det ikke

strider mot idrettslagets Lover.


II. Hovedstyret

§ 6 Styrets mandat

Hovedstyret er idrettslagets øverste organ mellom hvert Årsmøte, jf. §20 i Loven. Hovedstyret

behandler saker og søknader minimum en gang i måneden. Hovedstyret er også ansvarlig for

idrettslagets daglige drift, og representerer idrettslaget utad.


§7 Tildeling av økonomiske midler

Hovedstyret har ansvar for å foreslå idrettslagets budsjett, som vedtas av Årsmøtet hvert år.

De ordinære midlene skal fordeles på undergrupper og trimgrupper som søker. Hovedstyret

skal følge fordelingsnøkkelen ved tildeling av ordinære og ekstraordinære midler.

Fordelingsnøkkelen er retningslinjer for fordeling av idrettslagets midler til undergruppene,

og skal sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av midlene. Den fastsettes av Årsmøtet.


Ved utgangen av hvert kalenderår skal ubrukte økonomiske midler trekkes tilbake slik at de

kan refordeles i neste budsjett. Ved et positivt driftsresultat kan undergrupper overføre midler

til neste års budsjett dersom midlene er egeninntjente og det søkes om dette innen 1. mars.


§ 8 Bruk av økonomiske midler 

Hovedstyret skal følge budsjettet som er vedtatt av Årsmøtet. Dersom det dukker opp

uforutsette utgifter som overskrider 50.000 kroner skal det kalles inn til et ledermøte i TSI.

Ledermøte kan ved 2/3 flertall samtykke for kjøp ut over budsjettets rammer.


§ 9 Kunnskapsoverføring

Avtroppende Hovedstyre har ansvar for tilstrekkelig opplæring av påtroppende Hovedstyre.

Påtroppende Hovedstyret skal gjennomføre et opplæringsarrangement med

undergruppestyrene innen en måned etter avholdt årsmøte. Det skal minimum innebære

innføring i arbeidsoppgaver og ansvar som undergruppestyrene har, og gi styremedlemmene

gode forutsetninger for å kunne utføre sine verv.


§ 10 Rådet

Rådet består av avtroppende leder og økonomiansvarlig. Disse kan kontaktes om det er

spørsmål eller lignende. Rådet har møte-, tale- og forslagsrett i Hovedstyret.


III. Undergrupper og trimgrupper

§ 11 Undergrupper

Undergrupper blir opprettet av Årsmøtet og skal til enhver tid ha et styre på minimum tre

personer, hvorav én er leder og én er kasserer, jf. § 23 i loven. Kontaktinformasjonen til

styremedlemmene skal sendes til Hovedstyret.

Undergruppene er underlagt TSI som organisasjon og må følge Lovene, Vedtektene og vedtak

gjort av Hovedstyret. Undergruppene skal komme med forslag til egne budsjett som en del av

årsrapporten (jf. §15). Hovedstyret er ansvarlig for at undergruppenes budsjetter er innenfor

det overordnede budsjettet vedtatt av Årsmøtet.

Undergruppen må ha Hovedstyrets godkjennelse for å kunne inngå økonomiske forpliktelser,

jf. §19 i Loven, ettersom det i realiteten er idrettslaget som står ansvarlig for disse.

Opptak i særforbund initieres av undergruppene, men må godkjennes av Årsmøtet.

Ekstraordinære midler kan søkes om hele året og vurderes av Hovedstyret. For regler om

tildeling av ekstraordinære midler, se Fordelingsnøkkelen punkt 5.


§ 12 Trimgrupper

Hovedstyret kan opprette og legge ned trimgrupper. Trimgruppene skal til enhver tid ha minst

to kontaktpersoner, som er ansvarlige for gruppens aktivitet. For å bli tatt opp som trimgruppe

i TSI må det fremlegges en opptakssøknad for Hovedstyret. Ved avslag kan ny opptakssøknad

fremlegges for Hovedstyret på et senere tidspunkt.

Opptakssøknaden må inneholde informasjon om gruppens aktivitet/idrett, navn på minst to

kontaktpersoner, balanse, budsjett med kommentarer, rekrutteringsplan og utstyrsliste.


Dersom gruppen ønsker å tildeles oppstartsmidler og ekstern leie må søknad om slike midler

også fremlegges i opptakssøknaden.

Det året trimgruppen er opprettet kan gruppen kun tildeles oppstartsmidler, ekstraordinære

midler og maksimalt 50% av kostnaden for ekstern leie. Det kan søkes om ekstraordinære

midler hele året, som fortløpende behandles av Hovedstyret. For regler om tildeling av

ekstraordinære midler, se Fordelingsnøkkelen punkt 5.

Trimgrupper kan også søke om ordinære midler ved fremlegg av årsrapport for Årsmøtet på

lik linje med undergrupper. Dersom annet ikke er fastsatt, skal trimgrupper forholde seg til de

samme bestemmelsene som øvrige undergrupper.

En helt ny gruppe eller nedlagt gruppe kan kun søke om å tas opp som trimgruppe.


§ 13 Opptak av nye undergrupper

Trimgrupper kan tas opp som undergruppe dersom det fremlegges en undergruppesøknad,

som godkjennes av Årsmøtet. Søknader som ikke oppfyller følgende krav, kan ikke

godkjennes av Årsmøtet;

1. Trimgruppen har vært en gruppe i TSI i minst seks måneder.

2. Trimgruppen har et styre på minst tre personer, der én er leder og én er kasserer.

3. Trimgruppen har god økonomi.

4. Trimgruppen har hatt en signifikant medlemsvekst.

I tillegg til undergruppesøknad, må trimgruppen legge frem årsrapport som nevnt i § 15 ved

ordinære årsmøter.


§ 14 Undergruppens årsmøte

Undergruppens styre skal kalle inn til årsmøte i undergruppen i februar hvert år.

Undergruppens årsmøte må ikke forveksles med det ordinære Årsmøtet til hele idrettslaget (jf.

lovens § 14).

Undergruppens årsmøte skal behandle følgende saker:

1. Årsmelding

2. Styresammensetning

3. Økonomisk beretning

4. Budsjett med kommentarer for inneværende år

5. Foreløpig budsjett for neste år

6. Utstyrsliste

Årsmøtene skal, så langt det er praktisk mulig, følge retningslinjene for grupper fastsatt av

Norges idrettsforbund. TSI sine undergrupper skal sende ut innkalling til årsmøtene senest 14

dager før årsmøtet avholdes. Innkallingen skal sendes slik at alle medlemmer i gruppen får

den. Det skal i innkallingen opplyses om sted, dato og at saker skal meldes innen 10 dager før

årsmøtet. Sakslisten til årsmøtet skal publiseres på samme vis som innkallingen, senest 7

dager før årsmøtet.

TSIs Hovedstyre skal inviteres til undergruppeårsmøtet.


§ 15 Årsrapport

Undergruppens avtroppende styre har hovedansvar for å levere årsrapport til Hovedstyret

innen 1. mars. Årsrapporten baseres på det som er bestemt av undergruppens årsmøte, og skal

følge tilgjengelig mal.

Årsrapporten skal inneholde følgende:

1. Årsmelding

2. Styresammensetning med kontaktinformasjon

3. Økonomisk beretning

4. Budsjett med kommentarer for inneværende år

7. Foreløpig budsjett for neste år

5. Søknad om ordinære midler

6. Utstyrsliste

7. Eventuell søknad om ekstern leie

Hovedstyret vurderer de innleverte årsrapportene og kommer med anbefalte endringsforslag.

Undergruppen får da frist på 7 dager for å redigere årsrapportene sine og sende dem tilbake til

Hovedstyret. Årsrapportene legger grunnlaget for sakspapirene for idrettslagets ordinære

årsmøte.

Konsekvenser av ikke leverte årspapirer er beskrevet i §21 sanksjoner.


§ 16 Bruk av økonomiske midler

Undergruppene kan ikke investere over kroner 10.000 kroner ut over det som er budsjettert

for undergruppen. Hovedstyret kan godkjenne budsjettoverskridelser på inntil 25.000 kroner.

Beløp over dette krever 2/3 flertall i et ledermøte, som kalles inn av Hovedstyret ved behov.

Bruk av undergruppens midler skal i utgangspunktet skje i form av utlegg eller ved bruk av

faktura. All refusjon til medlemmer, dette inkluderer blant annet utleggssedler og

kjøregodtgjørelse, skal sendes inn senest 30 dager etter transaksjonstidspunkt ved utlegg eller

hjemkomst ved reise. Ved årsskiftet skal all refusjon være sendt inn senest 31.12 på tross av

30 dagers fristen. Undergrupper og Hovedstyret skal samarbeide om å få opprettet

fakturaavtaler med virksomheter man bruker midler hos.

TSIs midler kan ikke brukes på rusmidler. Dermed er det ingen utleggsrefusjon for utgifter

knyttet til rusmidler. Dette holdes utenfor regnskap og budsjett, og dekkes heretter på eget

ansvar av medlemmene under sosiale arrangementer under TSI.


§ 17 Ekstern leie

Eksterne lokaler omfatter alle lokaler utenom Kraft. Semesterleie eller leie over lengre tid kan

ikke gjennomføres uten godkjenning av Hovedstyret. Særlig gjelder dette for ekstern leie som

dekkes helt eller delvis av Hovedstyret.


§ 18 Utleie av utstyr tilhørende TSI

Undergrupper kan ikke budsjettere med inntekt for utleie av utstyr til medlemmer i

idrettslaget dersom utstyret eies av TSI. Gruppen kan derimot budsjettere med inntekter for

vedlikehold av utstyr. Disse inntektene skal kun dekke reparasjon og supplering av utstyr,

ikke nye investeringer.

Det kan budsjetteres med leieinntekt for eksterne leietakere.


§ 19 Bruk av leiebiler

Ved leie av bil i forbindelse med undergruppens aktivitet, må den som henter bilen bestille

tilleggsforsikring. Leietaker er til enhver tid selv erstatningsansvarlig for skade oppstått i

forbindelse med leiebil, og hefter selv for bøter og andre straffereaksjoner.


§ 20 Kunnskapsoverføring

Undergruppens avtroppende styre er ansvarlig for å lære opp undergruppens påtroppende

styre i dets ansvarsområder og klubbens regelverk.

Etter hvert ordinære årsmøte arrangeres en opplæringsarrangement i regi av Hovedstyret med

fokus på opplæring og kompetanseoverføring. Undergruppene plikter representasjon med

minimum to styremedlemmer. Eventuell unnlatelse straffes med at gruppen mister opp til

10% av ordinær tildeling.


§ 21 Sanksjon ved overtredelse av fastsatte frister

Undergrupper som ikke overholder fristene og kravene fra vedtektene, lovene og styrevedtak

uten innvilget søknad om forlenget frist, blir trukket minimum 10 % av brutto tildeling.

Hovedstyret gis i slike tilfeller anledning til å trekke inntil 100 % av brutto tildeling for

undergruppen. Trimgrupper risikerer nedlegging basert på § 5 i vedtektene. Undergrupper

som ikke leverer årsrapport til fastsatt frist blir foreslått nedlagt på TSIs årsmøte.

Undergruppen har rett til å forsvare seg på Årsmøtet.


Levert av IdrettenOnline