TSI VEDTEKTER


Tromsøstudentenes Idrettslag
Sist oppdatert: 11 juni. 2020.


Vedtatt av Årsmøtet 27. mai 2020.

I. Innledende 

§1 Formål 

Vedtektene skal legge til rette for en god, tillitsskapende og effektiv drift av Tromsøstudentenes idrettslag. Den skal ivareta hensynet til idrettslaget som helhet, undergruppene og den enkelte. 


TSI har som mål om å være Norges fremste sportslige, sosiale og allsidige studentidrettslag og skal tilrettelegge for fysisk aktivitet, skape samhold og trivsel blant studentene i Troms.


Vedtektene er underordnet TSI-lovene, og må leses i sammenheng med dem. 

§ 2 Æresmedlemsskap

Personer som har gjort en særdeles stor eller langvarig innsats for TSI kan, av årsmøtet, innvilges æresmedlemsskap i TSI. Æresmedlemmer er fritatt fra medlemskontingent. 

§ 3 Deltakelse på TSIs aktiviteter 

Det settes krav om at medlemmer kan kun delta på aktiviteter etter godkjent aktivt medlemskap i TSI og gjeldende undergruppe. Et godkjent medlemskap fordrer at medlemskontigent er betalt. Undergruppenes styre har selv ansvar for å følge opp at enkeltmedlemmer har aktivt medlemskap ved deltakelse på aktiviteter. For mer detaljert informasjon om medlemmer henvises det til TSI Fordelingsnøkkelen punkt 1.1. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet i henhold til TSI Loven § 4.     


Aktiviteter inkluderer alle former for tilbud gitt av undergruppene. Dette innebærer blant annet trening, turnering, seriespill, turer, kurs og sosiale aktiviteter mm. ment for medlemmer. 

§ 4 Endringer av vedtekter og fordelingsnøkkel

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves to tredjedels flertall av avgitte stemmer.

II. Trim- og undergrupper  

§ 5 Trimgrupper

Hovedstyret kan opprette og legge ned trimgrupper. Trimgruppene skal til enhver tid ha minst to kontaktpersoner, som har sendt sin kontaktinformasjon til Hovedstyret.   

Det året trimgruppen er opprettet kan gruppen kun tildeles oppstartsmidler, ekstraordinære midler og maksimalt 50% av kostnaden for ekstern leie. For å kunne bli tildelt midler må trimgruppen fremlegge søknad til Hovedstyret og få den godkjent. Søknaden skal inneholde navn på kontaktpersoner, balanse, budsjett med kommentarer og utstyrsliste. Det kan søkes om ekstraordinære midler hele året. Søknader vurderes av Hovedstyret. For regler om tildeling av ekstraordinære midler, se Fordelingsnøkkelen punkt 5.

Trimgrupper kan også søke om ordinære midler ved fremlegg av årsrapport for årsmøtet på lik linje med undergrupper.

Dersom annet ikke er fastsatt, skal trimgrupper forholde seg til de samme bestemmelsene som øvrige undergrupper.

§ 6 Undergrupper 

En undergruppe som er vedtatt opprettet av årsmøtet skal til enhver tid ha et styre på minimum tre personer, der én er leder og én er kasserer. Disse tre velges formelt av årsmøtet, etter forslag fra undergruppens årsmøte, jf. § 14. Kontaktinformasjonen til styremedlemmene skal sendes til Hovedstyret.

Gruppen er selvstyrende og forvalter de midlene de er tildelt innenfor de rammene årsmøtet eller Hovedstyret setter. 

Undergruppen må ha Hovedstyrets godkjennelse for å kunne inngå økonomiske forpliktelser, det fremkommer av TSI-loven §19 (3) at det i realiteten er hele laget som står ansvarlig for disse.

Opptak i særforbund initieres av undergruppene etter opptak på årsmøtet. 

Ekstraordinære midler kan søkes om hele året og vurderes av Hovedstyret. For regler om tildeling av ekstraordinære midler, se Fordelingsnøkkelen punkt 5.

§ 7 Opptak av nye trim- og undergrupper 

For å bli tatt opp som trimgruppe i TSI må det fremlegges en opptakssøknad for Hovedstyret. Ikke godkjente søknader fører til at gruppen ikke tas opp, men ny opptakssøknad kan fremlegges for Hovedstyret på et senere tidspunkt. Opptakssøknaden må inneholde informasjon om gruppens aktivitet/idrett, navn på minst to kontaktpersoner, balanse, budsjett med kommentarer, rekrutteringsplan og utstyrsliste. Dersom gruppen ønsker å tildeles oppstartsmidler og ekstern leie må søknad om slike midler også fremlegges i opptakssøknaden, jf. § 5

En helt ny gruppe eller nedlagt gruppe kan kun søke om å tas opp som trimgruppe.

Trimgrupper kan tas opp som undergruppe dersom det fremlegges en undergruppesøknad for årsmøtet, som godkjennes av årsmøtet. Søknader som ikke oppfyller følgende krav, kan ikke godkjennes av årsmøtet;

 1. Trimgruppen har vært en gruppe i TSI i minst seks måneder.

 2. Trimgruppen har et styre på minst tre personer, der én er leder og én er kasserer.

 3. Trimgruppen har god økonomi.

 4. Trimgruppen har hatt en signifikant medlemsvekst. 

I tillegg til undergruppesøknad, må trimgruppen legge frem årsrapport som nevnt i § 13 ved ordinære årsmøter.

§ 8 Bruk av økonomiske midler 

Gruppene kan ikke investere over kroner 15.000,- i varer som ikke er oppsatt i budsjettet av årsmøtet. Hovedstyret kan i særtilfeller kalle sammen lederne for alle undergruppene for samtykke, hvis det skal brukes større beløp. To tredjedeler av de fremmøtte lederne må samtykke for evt. kjøp.   

All refusjon til medlemmer, dette inkluderer blant annet utleggssedler og kjøregodtgjørelse, skal sendes inn senest 30 dager etter transaksjonstidspunkt ved utlegg eller hjemkomst ved reise. Ved årsskiftet skal all refusjon være sendt inn senest 31.12 på tross av 30 dagers fristen. 


§ 9 Retningslinjer for vedtektene og fordelingsnøkkelen 

TSIs undergrupper skal forholde seg til vedtektene og fordelingsnøkkelen når det gjelder fordeling av midler. Fordelingsnøkkelen er retningslinjer for fordeling av TSIs midler til undergruppene i fleridrettslaget. Fordelingsnøkkelen skal sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av midlene.


§ 10 Ekstern leie

Eksterne lokaler er alle lokaler utenom Kraft. Semesterleie eller leie over lengre tid kan ikke gjennomføres uten godkjenning av Hovedstyret. Særlig gjelder dette for ekstern leie som dekkes helt eller delvis av Hovedstyret. 

§ 11 Midler til sosiale arrangementer

TSI oppfordrer undergruppene til å avholde sosiale arrangementer som er attraktive for medlemmene og bygger samhold i undergruppene. TSIs midler kan ikke brukes på rusmidler. Dermed er det ingen utleggsrefusjon for utgifter knyttet til rusmidler. Dette holdes utenfor regnskapet og budsjett og dekkes heretter på eget ansvar av medlemmene under sosiale arrangementer under TSI.  

§ 12 Utleie av utstyr tilhørende TSI

Undergrupper kan ikke budsjettere med inntekt for utleie av utstyr til medlemmer i idrettslaget dersom utstyret eies av TSI. Gruppen kan derimot budsjettere med inntekter for vedlikehold av utstyr. Disse inntektene skal kun dekke reparasjon og supplering av utstyr, ikke nye investeringer. 

Det kan budsjetteres med leieinntekt for eksterne leietakere.

§ 13 Bruk av leiebiler

Ved leie av bil i forbindelse med undergruppens aktivitet, må den som henter bilen bestille tilleggsforsikring. Leietaker er til enhver tid selv erstatningsansvarlig for skade oppstått i forbindelse med leiebil, og hefter selv for bøter og andre straffereaksjoner.

§ 14 Undergruppeårsmøte

Alle undergrupper skal avholde egent undergruppeårsmøte innen utgangen av februar hvert år. Forutsetning for tildeling av ordinære midler og treningstid krever at årspapirene inneholder 

 1. Årsmelding

 2. Styresammensetning

 3. Balanse 

 4. Årsregnskap  

 5. Budsjett 

 6. Noter 

 7. Kommentarer til budsjettet 

 8. Søknad om ordinære midler og utstyrsliste

 9. Eventuell søknad om ekstern leie

Undergrupper skal benytte seg av tilgjengelig mal og veileder.

Årsmøtene skal, så langt det er praktisk mulig, følge retningslinjene fastsatt av Norges idrettsforbund. Spesielt skal TSI sine undergrupper sende ut innkalling til årsmøtene senest 30 dager før årsmøtet avholdes. Innkallingen skal sendes på e-post til alle medlemmene på, legges ut på nettsidene eller liknende. Det skal i innkallingen opplyses om sted, dato og at saker skal meldes innen 14 dager før årsmøtet. Sakslisten til årsmøtet skal publiseres på samme vis som innkallingen, senest 7 dager før årsmøtet. 

 

TSIs Hovedstyre skal inviteres til undergruppeårsmøtet.

§ 15 TSIs årsmøte 

Årsmøtet følger de overordnede bestemmelsene fra TSI-lovene, jf. TSI loven § 14. Undergruppene er pliktige å levere årspapirerene innen 1 mars. Hovedstyret vil så ta en vurdering av innleverte årspapirer og komme med anbefalte endringsforslag. Undergruppen får da frist på 7 dager for å redigere årspapirene sine og sende dem tilbake til Hovedstyret.  


Konsekvenser av ikke leverte årspapirer er beskrevet i § 17 sanksjoner. 

§ 16 Kunnskapsoverføring

Avtroppende Hovedstyre i TSI har ansvar for overføring av kompetanse til påtroppende Hovedstyre og undergruppestyrer. 

Hovedstyret skal gjennomføre et overføringsmøte med undergruppestyrene innen en måned etter avholdt årsmøte. Det skal minimum innebære innføring i arbeidsoppgaver og ansvar som undergruppestyrer.

Undergruppene plikter representasjon med minimum to styremedlemmer på overføringsmøte. Eventuell unnlatelse straffes med at gruppen mister opp til 10% av ordinær tildeling. 

§ 17 Sanksjon ved overtredelse av fastsatte frister

Undergrupper som ikke overholder fristene og kravene fra vedtektene, lovene og styrevedtak uten innvilget søknad om forlenget frist, blir trukket minimum 10 % av brutto tildeling. Hovedstyret gis i slike tilfeller anledning til å trekke inntil 100 % av brutto tildeling for undergruppen. Trimgrupper risikerer nedlegging basert på § 5 i vedtektene. Undergrupper som ikke leverer årsrapport til fastsatt frist blir foreslått nedlagt på TSIs årsmøte. Undergruppen har rett til å forsvare seg på årsmøtet. 


§ 18 Drakter og klesplagg

TSI sine lagdrakter og plagg skal være i sort farge, med hvit og oransje som sekundærfarger. Oransjefargen skal være den samme som solen i TSI-logoen.

På venstre bryst skal TSI-logoen være godt synlig. Logoen til Studentidretten (Kraft Sportssenter) skal være plassert på motsatt bryst eller annen synlig plassering. I tilfeller der undergruppen har egen logo kan denne plasseres etter eget ønske, men denne skal ikke overskride størrelsen på TSI-logoen. 

Undergruppene skal tilstrebe å følge disse bestemmelsene i så stor grad som mulig ved innkjøp av drakter og andre klesplagg fra utstyrsleverandør som Hovedstyret har avtale med. Undergruppen kan søke Hovedstyret om å fravike fra denne bestemmelsen hvis utstyrsleverandøren ikke har relevant utstyr eller konkurransedyktig pris. 

III. Hovedstyret 

§ 19 Retningslinjer for vedtektene og fordelingsnøkkelen 

Hovedstyret skal forholde seg til vedtektene og fordelingsnøkkelen når det gjelder tildeling av midler. Fordelingsnøkkelen er retningslinjer for fordeling av TSIs midler til undergruppene i fleridrettslaget. Fordelingsnøkkelen skal sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av midlene.

§ 20 Retningslinjer for bruk av økonomiske midler 

Hovedstyret kan ikke investere over kroner 50.000,- i varer som ikke er oppsatt i budsjettet av årsmøtet. Hovedstyret kan i særtilfelle kalle sammen lederne for alle undergruppene for samtykke hvis det skal brukes større beløp. Enten dette er investering for undergrupper eller Hovedstyret. 2/3 av de fremmøtte lederne må samtykke for evt. kjøp.

§ 21 Kunnskapsoverføring

Avtroppende Hovedstyre i TSI har ansvar for overføring av kompetanse til påtroppende Hovedstyre og undergruppestyrer. Det skal gjennomføres et overføringsarrangement med det nye Hovedstyret innen en uke etter avholdt årsmøte. Dette skal minimum innebære rolleavklaring og innføring i arbeidsoppgaver som nytt Hovedstyre. 

§ 22 Rådet

Rådet består av avtroppende leder og økonomiansvarlig. Disse kan kontaktes om det er spørsmål eller lignende. Rådet har tale og forslagsrett i Hovedstyret.

§ 23 Ekstern leie

Så langt som det er mulig og gunstig skal Kraft brukes som treningslokale. Undergrupper som har et tilstrekkelig tilbud på Kraft kan ikke forvente tildeling av midler til ekstern leie.

Hovedstyret avgjør hvor stor andel av ekstern leie som skal dekkes basert på fordelingsnøkkelen og søknadene fra undergruppene. 

§ 24 Drakter og klesplagg

Hovedstyret skal følge de samme bestemmelsene om drakter og klesplagg som undergruppene. Hovedstyrets medlemmer oppfordres til å benytte seg av idrettslagets klubbklær der de opptrer i regi av Hovedstyret. 



Levert av IdrettenOnline