VEDTEKTER TSI


Tromsøstudentenes Idrettslag
Oktober 18, 2018


Oppdatert 13. Mars 2019.

§ 1 
Hovedstyret kan ikke investere over kroner 50.000,- og undergruppene kan ikke investere over kroner 15.000,- i varer som ikke er oppsatt i budsjettet av Årsmøtet. Hovedstyret kan i særtilfelle kalle sammen lederne for alle undergruppene for samtykke hvis det skal brukes større beløp, om dette enten er investering for undergrupper eller hovedstyret. 2/3 av de fremmøtte lederne må samtykke for evt. kjøp.   

§ 1.1 
En forsvarlig andel av et eventuelt overskudd ved årsskiftet overføres til Kraft 2 sparekonto etter vedtak på et hovedstyremøte.

§ 2 Æresmedlemsskap

Personer som har gjort en særdeles stor eller langvarig innsats for TSI kan, av årsmøtet, innvilges æresmedlemsskap i TSI. Æresmedlemmer har stemmerett på Årsmøter.

§ 3 Regler for opprettelse m.m. for undergruppene.

En undergruppe som er vedtatt opprettet av årsmøtet skal ledes av et styre på tre. Disse tre velges formelt av lagets årsmøte, etter forslag fra undergruppens ”årsmøte”.

Gruppen er selvstyrende og forvalter de midlene de er tildelt innenfor de rammene årsmøtet eller Hovedstyret setter.

Undergruppen må ha Hovedstyrets godkjennelse for å kunne inngå økonomiske forpliktelser, da det i realiteten er hele laget som står ansvarlig for disse.

Undergruppen må for å få tildelt midler legge frem regnskap, budsjett, årsmelding, handlingsplan og eiendels liste for lagets årsmøte og få disse godkjent. Evt unnlatelse straffes med at gruppen mister 10 % av tildelingen min 1000 kr.

§ 4 Sanksjon ved for sen levering.

Undergrupper som leverer regnskap, noter til regnskap, budsjett, noter til budsjett, årsmelding eller utstyrsliste for sent, uten innvilget søknad om forlenget frist, blir sanksjonert økonomisk i henhold til §12. Grupper med lav, eller ingen tildeling, kan dersom det er nødvendig sanksjoneres i form

av trekk i banetid eller tid ved andre lokaler/anlegg som TSI disponerer. Grupper som ikke leverer nevnte dokumenter, har ikke rett til tildeling av midler eller banetid.

§ 5 Selvstendige trimgrupper.

Hovedstyret kan etter søknad opprett selvstendige trimgrupper. De selvstendige trimgruppene skal, som en ordinær undergruppe, ha sitt eget styre og styre sin egen økonomi, med de samme begrensninger som for undergrupper jfr. TSI-lover § 15. Denne myndigheten kan likevel, bare gis inntil det første ordinære Årsmøte for laget.

§ 6 Rådet

Rådet består av avtroppende leder og økonomiansvarlig. Disse kan kontaktes om det er spørsmål eller lignende. Rådet vil ha tale og forslagsrett i Hovedstyret.

§ 7 Endringer.

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§ 8 Drakter og klesplagg

TSI sine lagdrakter og plagg skal være i sort farge, med hvit og oransje som sekunderfarger. Oransjefargen skal være den samme som solen i TSI-logoen.

På venstre bryst skal TSI-logoen være godt synlig. Logoen til Studentidretten (Kraft Sportssenter) skal også være plassert på drakt/klesplagg. Plasseringen av Studentidretten logo bør være på skuldrene (en av skuldrene), men om ikke draktene tillater dette kan den plasseres godt synlig på en verdig måte, etter søknad til hovedstyret. I tilfeller der undergruppen har egen logo kan denne plasseres etter eget ønske, men denne skal ikke overskride størrelsen på TSI-logoen. 

Undergruppene skal tilstrebe å følge disse retningslinjene i så stor grad som mulig ved innkjøp av drakter og andre klesplagg. Dersom det på grunn av regelverk, økonomiske hensyn eller andre forhold gjør det vanskelig å følge retningslinjene, kan undergruppen søke dispensasjon fra deler av, eller hele regelverket.

Regelverket har ikke tilbakevirkende kraft. Drakter og andre plagg som allerede er kjøpt inn, trenger undergruppene ikke å bytte ut. Nykjøp skal følge regelverket. 

§ 9 Undergruppeårsmøter

Alle undergrupper skal avholde årsmøte innen utgangen av januar hvert år.

Årsmøtene skal, så langt det er praktisk mulig, følge retningslinjene fastsatt av Norges idrettsforbund. Spesielt skal TSI sine undergrupper sende ut innkalling til årsmøtene senest 30 dager før årsmøtet avholdes. Innkallingen skal sendes alle medlemmene på e-post, legges ut på nettsidene eller liknende. Det skal i innkallingen opplyses om sted, dato og at saker skal sendes inn innen 14 dager før årsmøtet.

Sakslisten til årsmøtet skal publiseres på samme vis som innkallingen, senest 7 dager før årsmøtet.

TSI sitt hovedstyre, primært undergruppekontakt, skal inviteres til årsmøtet.

§ 10 Kunnskapsoverføring

Avtroppende Hovedstyre i TSI har ansvar for overføring av kompetanse til påtroppende Hovedstyre og undergruppestyrer. Det skal gjennomføres et overføringsarrangement med det nye Hovedstyret innen en uke etter avholdt årsmøte. Dette skal minimum innebære rolleavklaring og innføring i arbeidsoppgaver som nytt Hovedstyre. 

Det skal gjennomføres et overføringsmøte med undergruppestyre innen 1 måned etter avholdt årsmøte. Det skal minimum innebære innføring i arbeidsoppgaver og ansvar som undergruppestyrer.

Undergruppene plikter representasjon med minimum to styremedlemmer på overføringsmøte. Eventuell unnlatelse straffes med at gruppen mister opp til 10% av ordinær tildeling  


§ 11 – Utleie av utstyr tilhørende TSI

Undergrupper kan ikke budsjettere med inntekt for utleie av utstyr til medlemmer i idrettslaget dersom utstyret eies av TSI.

Det kan budsjetteres med leieinntekt for eksterne leietakere uten tilknytning til TSI.


§ 12 – Sanksjon ved oversittelse av fastsatte frister

Undergrupper som ikke overholder fristene inntatt i § 9 og 10, uten innvilget søknad om forlenget frist, blir trukket minimum 10 % av brutto tildeling. Hovedstyret gis i slike tilfeller anledning til å trekke inntil 50 % av brutto tildeling for undergruppen.


§ 13 – Bruk av leiebiler i transportøyemed

Ved leie av leiebil i forbindelse med undergruppens aktivitet, må den som henter bilen bestille tilleggsforsikring på undergruppens regning, eventuelt sørge for å bestille bil med et kredittkort som har inkludert leiebilforsikring. Fører av bilen ved transport er til enhver tid forpliktet til å betale en eventuell egenandel ved skade som oppstår ved uaktsom kjøring. Fører er også i disse tilfellene ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader i forbindelse med skader på en annen manns eiendom. Fører er ansvarlig for opptredener i trafikken som medfører bøter og andre straffereaksjoner, herunder uaktsom kjøring eller fartsovertredelser. For øvrig gjelder vegtrafikklovens bestemmelser i sin helhet.Powered by: Bloc