Vedtekter

Oppdatert på årsmøte 15. Februar 2016.

§ 1
Hovedstyret kan ikke investere over kroner 15.000,- i varer som ikke er oppsatt i budsjettet av Årsmøtet. Hovedstyret kan i særtilfelle kalle sammen lederne for alle undergruppene for samtykke hvis det skal brukes større beløp. 2/3 av de fremmøtte lederne må samtykke for evt. kjøp.

§ 1.1
En forsvarlig andel av et eventuelt overskudd ved årsskiftet overføres til Kraft 2 sparekonto etter vedtak på et hovedstyremøte.

§ 2 Æresmedlemsskap

Personer som har gjort en særdeles stor eller langvarig innsats for TSI kan, av årsmøtet, innvilges æresmedlemsskap i TSI. Æresmedlemmer har stemmerett på Årsmøter.

§ 3 Regler for opprettelse m.m. for undergruppene.

En undergruppe som er vedtatt opprettet av årsmøtet skal ledes av et styre på tre. Disse tre velges formelt av lagets årsmøte, etter forslag fra undergruppens ”årsmøte”.

Gruppen er selvstyrende og forvalter de midlene de er tildelt innenfor de rammene årsmøtet eller Hovedstyret setter.

Undergruppen må ha Hovedstyrets godkjennelse for å kunne inngå økonomiske forpliktelser, da det i realiteten er hele laget som står ansvarlig for disse.

Undergruppen må for å få tildelt midler legge frem regnskap, budsjett, årsmelding, handlingsplan og eiendels liste for lagets årsmøte og få disse godkjent. Evt unnlatelse straffes med at gruppen mister 10 % av tildelingen min 1000 kr.

§ 4 Sanksjon ved for sen levering.

Undergrupper som leverer regnskap, noter til reggnskap, budsjett, noter til budsjett, årsmelding eller utstyrsliste for sent, uten innvilget søknad om forlenget frist, blir trukket 10 % av brutto tildeling. Grupper med lav, eller ingen tildeling, kan derso mdet er nødvendig sanksjoneres i form av trekk i banetid eller tid ved andre lokaler/anlegg som TSI disponerer.

Grupper som ikke leverer nevnte dokumenter, har ikke rett til tildeling av midler eller banetid

§ 5 Selvstendige trimgrupper.

Hovedstyret kan etter søknad opprett selvstendige trimgrupper. De selvstendige trimgruppene skal, som en ordinær undergruppe, ha sitt eget styre og styre sin egen økonomi, med de samme begrensninger som for undergrupper jfr. TSI-lover § 15. Denne myndigheten kan likevel, bare gis inntil det første ordinære Årsmøte for laget.

§ 6 Rådet

Rådet består av avtroppende leder og økonomiansvarlig. Disse kan kontaktes om det er spørsmål eller lignende. Rådet vil ha tale og forslagsrett i Hovedstyret.

§ 7 Endringer.

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§ 8 Drakter og klesplagg

TSI sine lagdrakter og plagg skal være i sort farge, med hvir og oransje som sekunderfarger. Oransjefargen skal være den samme som solen i TSI-logoen.

På høyre bryst skal TSI-logoen og logoen til Studentidretten være godt synlig. På venstre bryst kan undergruppen ha sin egen logo, men størrelsen på undergruppelogoen skal ikke overskride størrelsen på TSI-logoen.

Undergruppene skal tilstrebe å følge disse retningslinjene i så stor grad som mulig ved innkjøp av drakter og andre klesplagg. Dersom det på grunn av regelverk, økonomiske hensyn eller andre forhold gjør det vanskelig å følge retningslinjene, kan undergruppen søke dispensasjon fra deler av, eller hele regelverket.

Regelverket har ikke tilbakevirkende kraft. Drakter og andre plagg som allerede er kjøpt inn, trenger undergruppene ikke å bytte ut. Nykjøp sal følge regelverket. Innen årsmøtet 2017 skal alle TSI-drakter og -plagg følge gjeldende retningslinjer.

§ 9 Undergruppeårsmøter

Alle undergrupper skal avholde årsmøte innen utgangen av januar hvert år.

Årsmøtene skal, så langt det er praktisk mulig, følge retningslinjene fastsatt av Norges idrettsforbund. Spesielt skal TSI sine undergrupper sende ut innkalling til årsmøtene senest 30 dager før årsmøtet avholdes. Innkallingen skal sendes alle medlemmene på e-post, legges ut på nettsidene eller liknende. Det skal i innkallingen opplyses om sted, dato og at saker skal sendes inn innen 14 dager før årsmøtet.

Sakslisten til årsmøtet skal publiseres på samme vis som innkallingen, senest 7 dager før årsmøtet.

TSI sitt hovedstyre, primært undergruppekontakt, skal inviteres til årsmøtet.