Ønsker du å starte undergruppe/trimgruppe i TSI?

Hvis du ønsker å starte opp med en aktivitet vi ikke allerede har i TSI har du muligheten til å starte opp en trimgruppe hos oss.
Ta kontakt med hovedstyret for mer informasjon.

Trimgruppesøknaden skal inneholde informasjon om gruppens styre, handlingsplan og et grovt budsjett.

Som trimgruppe kan man søke om kr 5000 i oppstartsstøtte, og kr 5000 i årlig driftsstøtte. Det finnes også muligheter til å søke om oppstartsmidler andre steder, f.eks. Norges Studentsidrettsforbund.

En trimgruppe skal ha et styre og de skal styre egen økonomi, og de har samme begrensninger som en undergruppe. Ved neste årsmøte er det mulighet for å søke om opptak som undergruppe. Undergruppesøknader behandles på TSIs årsmøte som avholdes i februar hvert år.

Navn *
Navn

Generelle betingelser for en undergruppe:

1. Undergruppen må ledes av et styre på minimum tre personer.

2. Undergruppen er selvstyrende og forvalter de midlene de er tildelt innenfor de rammene årsmøtet eller Hovedstyret setter.

3. For å få tildelt midler må undergruppen legge frem regnskap, budsjett, årsmelding, handlingsplan og eiendelsliste for årsmøtet, og få disse godkjent. I tillegg skal det leveres halvårsregnskap hver september, som må godkjennes av TSIs kasserer før utbetaling av midler.

4. Undergruppa kan ikke inngå avtaler eller representere TSI utad uten Hovedstyrets godkjennelse.

5. For å få stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

6. Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

Se for øvrig TSI lover §3, og TSI vedtekter §3 og §5